Takster

Takstblad for 
Bjert-Stenderup Vandværk

(i henhold til vandværkets regulativ)
Gældende pr. 1. januar 2018

 

1. VANDAFGIFTER: Kr.
1.1 Alle forbrugssteder afregnes efter målt forbrug.
(Samlet pris med gældende afgifter primo 2018 = 14,53 kr./m³)
Hvis ikke forbruget er målt, skønner vandværket de m³, der skal afregnes efter.
 Pris pr. m³ for årlig forbrug indtil 2.500 m³ 5,25
 Pris pr. m³ for årlig forbrug større end 2.500 m³ 1,60
1.2 Fast årlig bidrag pr. måler:
 Sommerhuse 840,00
 Målerstørrelse – 1,5 m³ – 1-3 boliger 719,00
 Målerstørrelse – 2,5 m³ – 4-6 boliger 3.253,00
 Målerstørrelse – 5,0 m³ – 7-9 boliger 5.234,00
 Målerstørrelse – 5,0 m³ – 10-13 boliger 7.464,00
 Målerstørrelse – 10,0 m³ – 14-16 boliger 9.635,00
1.3 Vandmåler – 1,5 m³ pr. stk.
Øvrige måler efter vandværkets købspris
400,00
1.4 Radiomodul
Montering af måler / radiomodul
495,00
495,00
1.5 Åbningsgebyr
eller de faktiske omkostninger herved.
1.500,00
1.6 Gebyr for betaling med check og kontant 80,00
1.7 Gebyr for indbetalingskort (ikke aut. træk/betalingsservice) 30,00
1.8 Gebyr for fra- og tilflytning samt målerdata (feks. mæglere) 80,00
1.9 Gebyr for EAN opkrævninger (offentlige regninger) 50,00
1.9 Ovenstående takster tillægges afgifter og moms i henhold til de til en hver tid gældende love.
P.t. primo 2018 er moms = 25 %, og vandskat = 6,37 kr./m³ + moms.
Efterfølgende gebyr tillægges ikke moms.
1.10 Rykkergebyr 80,00
1.11 Gebyr ved lukning
eller de faktiske omkostninger herved.
1.000,00
1.12 Gebyr for ekstra aflæsning 150,00
2. TILSLUTNINGSBIDRAG:
Alle priser er angivet i aktuelle 2018 priser, og er beregnet efter indekstallet,
som angivet i pkt. 2.4.
 Kr.
2.1 Tilslutningsbidrag omfatter anlægsbidrag for tilslutning til vandværkets
vandindvindings- og fordelingsanlæg samt stikledning ført frem til skel
og afsluttet med stophane/målerbrønd.
2.1.1. Forsyningsområde 1 – byområde
Pris pr. andel 28.625,00
2.1.2. Forsyningsområde 2 – landområde
Prisen er inkl. sløjfning af brønd/boring og ledning ført frem til skel.
Pris på sløjfning udgør 6.500,- kr.
Pris pr. andel 55.400,00
2.1.3. Forsyningsområde 3 – Øvrige steder
Betales et anlægsbidrag på
samt alle de af vandværket angivne ledningsarbejder.
16.500,00
2.1.4. Andele:
Fritidsbolig
Forbrug < 500 m³/år
Forbrug fra 500 til 1000 m³/år
0,9
1,0
1,0
2.1.5. Ovennævnte andele gælder indtil et skønnet årsforbrug på 1000 m³.
Ved større forbrug, sprinkleranlæg, etc. kan bestyrelsen fastsætte tilslutningsbidraget,
dog først efter en drøftelse med forbrugeren.
Alle takster, der ikke er nævnt i takstbladet, skal forud godkendes af Kolding Kommune.
2.2 Udover tilslutningsbidrag, betaler ejeren/udstykkeren evt. nyanlæg og/eller ændringer af
forsyningsledninger m.v., som vandværket anser for nødvendige for at opnå tilfredsstillende forsyning.
2.3 Ovennænvte bidrag m.v. tillægges de til enhver tid gældende afgifter og moms.
2.4 Regulering
Alle takster og bidrag i §2 reguleres efter “Forsyningssekretariatet”s årlige indekstal.
Indekstal 2017 (priser 2018) = kr. 101,91. Nulstilles hvert år.

BETALINGSBETINGELSER:

3.1 Alle vandafgifter m.v. opkræves hos og svares af den, der har tinglyst adkomst til ejendommen, og/eller står opført hos vandværket som andelshaver (medlem) eller af vedkommendes dødsbo eller konkursbo. Vandafgifter m.v. der vedrører ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder eller i andelsboliger, opkræves hos ejerlejlighedsforeningen eller andelsboligforeningen.

3.2 Anlæg-/tilslutningsbidrag er forfalden til betaling før tilslutningsarbejder igangsættes.

3.3 Vandafgifter betales halvårlig.
Sidste rettidige betalingsdag er den 2. februar og 2. august.

3.4 Målere aflæses 31. december og 30. juni og afregnes i efterfølgende måned sammen med a’conto for det kommende halvår.
Ved overskridelse af betalingsfristen herfor, tillægges det skyldige beløb 0,75 % pr. påbegyndt måned fristen overskrides.

3.5 Vandværket kan ved en betalingsfrists overskridelse på 20 dage lukke for vandtilførslen, jvnf. §16 i regulativet. For anlægsbidrag, stikledningsarbejder og øvrige bidrag til forsyningsledninger gælder dog 1 måned.

3.6 Genåbning til et forbrugssted kan kun ske mod betaling af genåbningsgebyr samt alle skyldige afgifter, gebyr og renter.

3.7 Betaling af vandafgifter kan kun foregå via det udsendte indbetalingskort eller betalingsservice.

Godkendt af Bjert – Stenderup Vandværks’s bestyrelse og Kommunalbestyrelsen i Kolding.

Hent Takstblad 2018  (pdf-fil)