Takster

Takstblad for 
Bjert-Stenderup Vandværk

(i henhold til vandværkets regulativ)
Gældende pr. 1. januar 2020

 

1. VANDAFGIFTER: Kr.
uden moms
Kr.
med moms
1.1 Alle forbrugssteder afregnes efter målt forbrug.
Forbrug uden måler – antal m³ skønnes af vandværket – min. 50 m³/år
 Pris pr. m³ for årlig forbrug indtil 2.500 m³ 5,25 6,56
 Pris pr. m³ for årlig forbrug større end 2.500 m³ 1,60 2,00
 Afgift af ledningsført vand (grøn statsafg.) 6,37 7,96
 Pris pr. m³ inkl. alle afgifter – forbrug indtil 2.500 m³ 14,52
1.2 Fast årlig bidrag pr. tilslutning/måler:
 Parceller hvor tilslutning er betalt/udført men uden forbrug 200,00 250,00
 Målerstørrelse – 1,5 m³ 999,00 1.248,75
 Målerstørrelse – 2,5 m³ 4.653,00 5.816,25
 Målerstørrelse – 3,0 til 5,0 m³ 7.474,00 9.342,50
 Målerstørrelse – 5,0 til 7,0 m³ 10.684,00 13.355,00
 Målerstørrelse – 10,0 m³ 13.835,00 17.293,75
1.3 Vandmåler – 1,5 m³ pr. stk.
Øvrige måler efter vandværkets købspris
480,00 600,00
1.4 Radiomodul
Montering af måler / radiomodul
790,00
495,00
987,55
618,75
1.5 Åbningsgebyr
eller de faktiske omkostninger herved.
1.500,00 1.875,00
1.6 Gebyr for betaling med check og kontant 80,00 100,00
1.7 Gebyr for indbetalingskort (ikke aut. træk/betalingsservice) 30,00 37,50
1.8 Gebyr for fra- og tilflytning samt målerdata (feks. mæglere) 80,00 100,00
1.9 Gebyr for oplysn. af forbrug til f.eks. mæglere 80,00 100,00
1.91 Gebyr for EAN opkrævninger (offentlige regninger) 50,00 62,50
Efterfølgende gebyr tillægges ikke moms.
1.92 Rykkergebyr 80,00
1.93 Gebyr ved lukning
eller de faktiske omkostninger herved.
1.000,00
1.94 Gebyr for ekstra aflæsning 150,00
2. TILSLUTNINGSBIDRAG:  Kr.
uden moms
Kr. 
med moms
2.1 Tilslutningsbidrag omfatter anlægsbidrag for tilslutning til vandværkets
indvindings- og fordelingsanlæg. Stikledning føres frem og kobles til nuværende ledning uden for bygninger.
Stophane eller målerbrønd monteres ved skel
2.1.1. Forsyningsområde 1 – byområde
Pris pr. andel 29.050,00 36.312,50
2.1.2. Forsyningsområde 2 – landområde
Pris pr. andel
Prisen er inkl. sløjfning af brønd/boring som udgør
55.400,00
9.250,00
69.250,00
11.562,50
2.1.3. Forsyningsområde 3 – Øvrige steder
Betales et anlægsbidrag på
samt alle de af vandværket angivne ledningsarbejder.
16.500,00 20.625,00
2.1.4. Andele:
Fritidsbolig
Boliger der forsynes af fælles stikledning og fællesmåler
Boliger beliggende på samme matrikel
Ejendom < 500 m³/år
Ejendom fra 500 til 1000 m³/år
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
2.1.5. Ovennævnte andele gælder indtil et skønnet årsforbrug på 1000 m³.
Ved større forbrug, sprinkleranlæg, etc. kan bestyrelsen fastsætte tilslutningsbidraget,
dog først efter en drøftelse med forbrugeren.
2.1.6 Takster der ikke fremgår af takstbladet, skal forud godkendes af Kolding kommune.
2.2 Udover tilslutningsbidrag, betaler ejeren/udstykkeren evt. nyanlæg og/eller ændringer af
forsyningsledninger m.v., som vandværket anser for nødvendige for at opnå tilfredsstillende forsyning.
2.3 Ovennænvte bidrag m.v. tillægges de til enhver tid gældende afgifter og moms.
2.4 Regulering
Alle takster og bidrag i §2 reguleres efter “Forsyningssekretariatet”s årlige indekstal.
Indekstal 2019 (takster 2020) = kr. 1,0259. Nulstilles hvert år.

BETALINGSBETINGELSER:

3.1 Alle vandafgifter m.v. opkræves hos og svares af den, der har tinglyst adkomst til ejendommen, og/eller står opført hos vandværket som andelshaver (medlem) eller af vedkommendes dødsbo eller konkursbo. Vandafgifter m.v. der vedrører ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder eller i andelsboliger, opkræves hos ejerlejlighedsforeningen eller andelsboligforeningen.

3.2 Anlæg-/tilslutningsbidrag er forfalden til betaling før tilslutningsarbejder igangsættes.

3.3 Vandafgifter betales halvårlig.
Sidste rettidige betalingsdag er den 2. februar og 2. august.

3.4 Målere aflæses 31. december og 30. juni og afregnes i efterfølgende måned sammen med a’conto for det kommende halvår.
Ved overskridelse af betalingsfristen herfor, tillægges det skyldige beløb 0,75 % pr. påbegyndt måned fristen overskrides.

3.5 Vandværket kan ved en betalingsfrists overskridelse på 20 dage lukke for vandtilførslen, jvf. §16 i regulativet. For anlægsbidrag, stikledningsarbejder og øvrige bidrag til forsyningsledninger gælder dog 1 måned.

3.6 Genåbning til et forbrugssted kan kun ske mod betaling af genåbningsgebyr samt alle skyldige afgifter, gebyr og renter.

3.7 Betaling af vandafgifter kan kun foregå via det udsendte indbetalingskort eller betalingsservice.

Godkendt af Bjert – Stenderup Vandværks’s bestyrelse og Plan- og miljøudvalget, Kolding Kommune

Hent Takstblad 2020 (pdf-fil)