Leveringsbetingelser

Print det samlede regulativ

1 – Indledende bestemmelser

1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i Lov nr. 635 af 7. juni 2010 om Vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven) af Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk og godkendt af Kolding Kommunalbestyrelse.

1.2. Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i Vandforsyningslovens §53, stk. 1. Anlægsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledningsnet og bidrag til stikledning. Driftsbidrag omfatter et bidrag pr. m³ vand og eventuelt et fast årligt bidrag. Bidragene fremgår af vandforsyningens takstblad.

1.3 Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter forbrug har hjemmel i Miljø og Energiministeriets bekendtgørelse af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau, jf. § 55 stk. 6 i Lov nr. 635 af 7. juni 2010 om Vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven).

1.4 Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i lov nr. 660 af 10/06/2009 Beredskabsloven.

1.5 Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vandmestre har hjemmel i lov nr. 988 af 08/12/2003 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger.

1.6 Ved betegnelsen ejer i dette regulativ forstås:
1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
2. En ejerlejlighedsforening / andelsboligforening der som fællesfacilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet.
3. Ejer af en ejerlejlighed, hvor disse har egen tilslutning.

Betegnelsen bruger omfatter:
4. Lejeren af en lejlighed eller ejendom.
5. Forpagteren af en erhvervsvirksomhed.
6. Ejeren af en ejerlejlighed/andelsbolig, når ejerforeningen/andelsboligforeningen efter punkt 1.6.2. betragtes som ejer.
7. Beboeren af en tjenestebolig.

1.7-1 Ved en vandforsynings hovedanlæg forstås i dette regulativ dens indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

1.7-2 Ved vandforsyningens forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendommene gennem direkte tilsluttede stikledninger.

I .7-3 Ved en stikledning forstås ledningen fra forsyningsledningen til grænsen af vedkommende grund, herunder en eventuel stophane og eventuel målerbrønd på stikledningen.

1.7-4 Ved en jordledning på privat grund forstås stikledningens forlængelse fra grundens grænse til bebyggelsen på ejendommen.

1.8 Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen skal underrette eventuelle
brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandforsyningen.

Tilbage til top ↑

2 – Vandforsyningens styrelse

2.1 Bjert-Stenderup Vandværk ejes og drives af Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk.

2.2 Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtiget til at være medlem af selskabet. Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.

2.3 Takster for anlægsbidrag og driftsbidrag m.v. fastsættes af vandforsyningen og skal godkendes af Kolding Kommunalbestyrelse jf. Vandforsyningsloven. Om vandforsyningens styrelse gælder i øvrigt bestemmelserne i selskabets vedtægt.

2.4 Bjert-Stenderup Vandværks forsyningsområde fremgår af den til enhver tid gældende vandforsyningsplan for Kolding Kommune. Oplysninger herom kan fås på vandværket.

2.5 Vandværkets vedtægter kan ikke være i strid med nærværende regulativ.

Tilbage til top ↑

3 – Ret til forsyning med vand

3.1 Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningens naturlige forsyningsområde har ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsforbrug, til almindeligt landbrug (herunder ikke markvanding), til institutioner og anden erhvervsvirksomhed, når denne anden virksomhed benytter vand i mindre omfang. Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og selskabets vedtægter, og mod betaling efter godkendt takstblad.

3.2 Vandforsyningen bestemmer, i hvilket omfang den kan levere vand til erhvervsvirksomhed, som benytter vand i større omfang og vand til sprinkleranlæg til brandsluknings formål. Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

3.3 Etablering af vandindlæg fra vandforsyningen som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg kan normalt ikke ventes tilladt. Vandforsyningen kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår.

3.4 Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidragene, der svarer til ændringen. For at ovennævnte ændring kan medføre forhøjelse af anlægsbidraget skal de forårsage en væsentlig stigning i vandforbruget.
Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, at lejlighederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder. Vandforsyningen kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget, medmindre andet fremgår af selskabets vedtægter.

Tilbage til top ↑

4 – Forsyningsledninger

4.1 Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen.
Vandforsyningen bestemmer, hvornår forsyningsledningen skal anlægges, jfr. dog Vandforsyningslovens §§ 29 og 45-48.
Vandforsyningsledninger må ikke anlægges i strid med vedtagne vandforsyningsplaner.

4.2 Vandforsyningen etablerer forsyningsledninger i landområder, når enten mindst 60% af forbrugerne i området/ledningsafsnittet ønsker tilslutning eller efter følgende betingelser:
Findes der ikke forsyningsledninger i gaden eller vejen udfor ejendomme, som har ret til at få indlagt vand, kan forsyningsledning lægges i gaden eller vejen af vandværket. Udgifterne hertil betales af de grundejere, der herved opnår forsyning, idet fordelingen foretages i henhold til ejendommens skønnede årsforbrug. Vandværket kan forlange, at de grundejere, der ønsker vand indlagt, stiller fornøden sikkerhed for betalingen og står i for-
skud med bidragene for de grundejere, der eventuelt ikke ønsker forsyning på anlægstidspunktet.
Ved eventuelle senere tilslutninger forfalder de pågældende grundejeres bidrag. De indkomne beløb fordeles mellem de oprindelige tilsluttede grundejere i forhold til de indbetalte forskud.

4.3 I forbindelse med at en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandforsyningen, sluttes til en forsyningsledning, skal ejendommens ejer betale anlægsbidrag til vandforsyningens hovedanlæg og til dens forsyningsledningsnet efter satserne i vandforsyningens takstblad. Bidraget til forsynings nettet skal betales, hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre.
Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag, med mindre andet følger af 3.4.

Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandforsyningen bestemme, at omlægning af en forsyningsledning som følge af en vejregulering skal betales af de ejere, der er tilsluttet ledningen eller de der har ønsket vejreguleringen.
Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betalingen sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt.

4.4 Brandhaner på forsyningsledninger anbringes efter kommunalbestyrelsens anvisning og betales af kommunen. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end eller nødvendigt; merudgifterne herved betales af kommunen. I forbindelse med omlægning af vandledninger afholder brandmyndigheden omkostningerne til flytning af brandhaner/brandbrønde med tilhørende ledninger og tilslutning til vandledning.
4.5 Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg og benyttelse sikres ved en deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.

Tilbage til top ↑

5 – Stikledninger

5.1 Stikledninger med eventuelle stophaner og evt. målerbrønde anlægges og vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen.

5.2 Vandforsyningens stophaner og evt. målerbrønde skal placeres i offentligt areal eller skel. Stophaner og evt. målerbrønde, placeret på privat grund. regnes kun at tilhøre vandforsyningen, hvis de er placeret indtil 0.5 meter fra skel.

5.3 I forbindelse med tilslutningen af en ejendom til vandforsyningen skal ejendommens ejer betale bidrag til stikledning efter satserne i vandforsyningens takstblad.
Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til ejendomme, der fremkommer ved udstykningen kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne.
Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart stikledningerne er anlagt.

5.4 Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning. og der vil i almindelighed kun blive tilladt én stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).
I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme dog ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandforsyningen og skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejerens foranstaltning og på dennes bekostning. Tilsvarende gælder, hvis en stikledning af nødvendighed eller efter de interesseredes ønske føres over tredjemands ejendom.

5.5 Vandforsyningen kan omlægge en stikledning. hvis der sker udstykning, ændringer i forbruget, foretages ombygningsarbejder på ejendommen eller lignende. I så fald må ejendommens ejer betale for omlægningen. Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.
Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandforsyningen bestemme, at omkostninger ved omlægning af en stikledning som følge af en vejregulering skal afholdes af de pågældende ejendommes ejere, eller de som har ønsket vejreguleringen.

5.6 Ejendommenes ejere skal omgående give vandforsyningen meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner. Brugeren af et vandindlæg skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.

5.7 Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejerens bekostning.

5.8 Ved alle afspærringsanordninger og evt. målerbrønde er der placeret et beskyttelsesrør og dæksel. Grundejeren/bygherren er forpligtet til, til enhver tid at holde beskyttelsesrør og dæksel ubeskadiget og synligt.

5.9 Grundejeren/bygherren har pligt til at underrette vandforsyningen, såfremt der sker beskadigelse af afspærringsanordninger, beskyttelsesrør eller dæksler. Reparationer vil blive udført for grundejeren/bygherrens regning.
Eventuel søgning efter afspærringsanordninger, beskyttelsesrør og dæksler udføres af vand-forsyningen for grundejeren/bygherrens regning.

Tilbage til top ↑

6 – Jordledninger

6.1 Jordledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren.

6.2 Alt arbejde med jordledning skal udføres af autoriserede vandmestre eller af vandforsyningen, og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal, bl.a. med henblik på besigtigelse færdigmeldes til vandforsyningen, og bygningsmyndigheden.

6.3 Afspærringsanordninger og evt. målerbrønde, der ikke er omfattet af § 5.2, vedligeholdes ligeledes af grundejeren. Dog betaler vandforsyningen en ny afspærringsanordninger og evt. målerbrønde, hvis grundejeren foranstalter og bekoster at disse monteres som angivet i § 5.2.

6.4 Jordledningen skal anlægges og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper.
Hvis der konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for hans bekostning.

Vandforsyningen kan ligeledes på baggrund af konstaterede eller formodede fejl forlange de ovennævnte aktiviteter – herunder den fornødne udbedring – udført ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning.

6.5 Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange udskiftning af jordledning ved ejerens foranstaltning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

6.6 Omkostninger til omlægning af jordledning som følge af nødvendige omlægninger af forsynings- og eller stikledninger afholdes af grundejeren.

6.7 Når en ejer forsømmer de forpligtigelser, som efter ovenstående påhviler ham, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for hans bekostning.

Tilbage til top ↑

7 – Installation i bygninger

7.1 Alt arbejde med vandinstallationer skal udføres af autoriserede vandmestre eller af vandforsyningen og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal. bla. med henblik på besigtigelse færdigmeldes til vandforsyningen, og bygningsmyndigheden.

7.2 Apparater, filtre og armaturer m.v., der tilsluttes vandledningsnettet. skal være godkendt af Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen (VA- godkendelse eller eventuel EU- godkendelse).

7.3 Hvis vandforsyningen finder, at trykforholdene i en ejendom kan ventes at blive utilfredsstillende og at dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan vandforsyningen forlange, at der opstilles trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens ledningsnet efter vandforsyningens nærmere forskrifter, men ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning.

7.4 Ved en ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange., at vandinstallationerne ændres ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning, når det skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

7.5 Vandinstallationer skal udføres og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper.
Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for hans bekostning.
Brugeren af en vandinstallation skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.
Hvis en fejl har haft betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren straks underrette vandforsyningen om forholdet.
Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelige, af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse.
Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer og således at pludselige, kraftige og unødvendige variationer undgås.
Ejeren er forpligtet til at holde ubenyttede installationer aflukket og tomt for vand.
Vandforsyningen kan forlange installationer i ubenyttede bygninger afbrudt på forskriftsmæssig måde på grundejerens bekostning.

7.6 Når en ejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for dennes bekostning.

Tilbage til top ↑

8 – Hovedmålere (afregningsmålere).

8.1 Der anbringes vandmåler i enhver ejendom, hvortil der leveres vand. Der må normalt kun anbringes én måler i enhver ejendom.

8.2 Måleren anbringes for ejerens bekostning. Den stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom. Anbringelsen skal foretages af vandforsyningen eller af en autoriseret vandmester på et sted, der er godkendt af vandforsyningen. Måleren skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse.

8.3 Der etableres målerbrønd hvor dette er muligt. Ved udskiftning af stophaner og eller målere kan vandforsyningen i stedet etablere målerbrønd for dennes regning.
Vandforsyningen kan i særlige tilfælde af hensyn til installation, aflæsning og vedligehold af vandmålerne kræve etablering af målerbrønd for ejerens bekostning.
Målerbrønde skal være forsynet med forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes rene og tørre, se pkt. 5.8 og 5.9.

8.4 Vandmålerens størrelse og type bestemmes af vandforsyningen ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomhed m.v.

8.5 Hvis forbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 8.4 således, at måleren ikke længere er tilpasset forbruget, kan vandforsyningen kræve målerinstallationen ændret og måleren erstattet med en måler af passende størrelse for ejerens bekostning.

8.6 Vandmålere vedligeholdes af vandforsyningen for dennes regning. Ejeren er erstatningspligtig over for vandforsyningen i alle tilfælde, hvor måleren bortkommer eller beskadiges, f.eks. ved vold, brand, frost m.v., alene med undtagelse af beskadigelser, som skyldes slid og ælde. Vandforsyningen er berettiget til når som helst for egen regning at foretage udskiftning af måleren.
Ejeren må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved målerudskiftning.

8.7 Plomberinger, der er anbragt på måleren, må kun brydes af vandforsyningen. Hvis plomberingen brydes af uvedkommende og måleren i den anledning efterses og istandsættes, skal omkostninger herved afholdes af ejeren, ligesom vandforsyningen kan ansætte et skønnet merforbrug.

8.8 Opdager ejeren, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler, skal han snarest give vandforsyningen meddelelse om det. Brugeren af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

8.9 Hvis ejeren ikke efterkommer vandforsyningens anmodning om at installere vandmåler, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for hans bekostning. Indtil vandmåler er installeret sker en skønsmæssig fastsættelse af forbruget.

8.9 Vandforsyningen kan forlange afprøvning af en hovedmåler. Ejendommens ejer kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen, forlange at få måleren prøvet.
Måleren regnes at vise rigtigt, når dens visning ved 1/2 og 1/4 belastning ikke afviger mere end 5 % fra den virkelige gennemløbsmængde, og prøveomkostningerne afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen.
Hvis fejlen er større end 5 %, afholdes prøveomkostningerne af vandforsyningen, og vandforsyningen foretager efter forhandling med ejeren skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at målerens fejlvisning har fundet

8.10 Viser det sig uden for de afprøvnings tilfælde, som er nævnt i 8.9. at en måler er kommet i uorden, fastsætter vandforsyningen efter forhandling med ejeren forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen antages at have foreligget, og over fejlvisningens størrelse.

Tilbage til top ↑

9 – Bimålere.

9.1 Vandforsyningen kan tillade opsætning af bimålere.

9.2 Sådanne bimålere aflæses normalt ved ejerens foranstaltning, og eventuelle uoverensstemmelser mellem ejer og lejer om, bimålerens, aflæsning og visning er vandforsyningen uvedkommende. Vandforsyningen har dog til enhver tid ret til at aflæse bimåleren.

9.3 Bimålere kan udlånes fra vandforsyningen i det omfang, vandforsyningen råder over det fornødne antal bimålere af passende størrelse.
Pkt. 8.2-8 finder tilsvarende anvendelse for udlånte bimålere.

9.4 Hvis bimåler ikke udlånes fra vandforsyningen, må ejeren selv anskaffe den, og bimåleren tilhører da ejeren. Om disse bimålere gælder følgende:
pkt. 8.2-4 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til bimålerens anbringelse. Størrelse og type.
Ejeren skal sørge for, at bimåleren til enhver tid er vedligeholdt på forsvarlig måde. Opstår der utætheder eller andre fejl ved bimåleren, skal ejeren straks give vandforsyningen meddelelse om det.
De plomber, der er anbragt på bimåleren, må kun brydes af vandforsyningen.
Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen bimåler.

Tilbage til top ↑

10 – Ansøgning

Forinden noget arbejde vedrørende nye installationer eller ændringer i eller udvidelser af bestående installationer påbegyndes, skal vandforsyningens og kommunalbestyrelsens tilladelse være indhentet.
Ansøgning herom samt om indlægning, afbrydelse eller ændring af stikledninger indgives enten på Danske Vandværkers Forenings normalblanketter eller på kommunens eller vandforsyningens særlige blanketter, der udleveres vederlagsfrit.
Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysning om vandforbrugets størrelse og art. F.eks. husholdningsbrug eller erhvervsbrug. Ansøgningen skal være bilagt relevant materiale.
Vandforsyningen kan forlange supplerende oplysninger om vandinstallationerne. Dersom det ikke findes tilstrækkeligt belyst ved ansøgningen.

Tilbage til top ↑

11 – Opretholdelse af tryk og forsyning

11.1 Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og bør opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, der ikke er omfattet af pkt. 7.3.
Vandforsyningen har dog ingen pligt til at holde noget mindste tryk i vandledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

11.2 Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejerne eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

11.3 Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper og eventuelt forurenet vand, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majeure eller som følge af ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.m.

11.4 Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, når den finder, at vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt, herunder indskrænkninger med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder. Kommunalbestyrelsen kan pålægge Vandforsyningen, at træffe en sådan bestemmelse.

Tilbage til top ↑

12 – Vandspild.

12.1 Vandet fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte installationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.
Rindende vand må ikke bruges til køleformål, med mindre der er givet særlig tilladelse fra vand-forsyningen. Markvanding er ikke tilladt.

12.2 Hvis vandspild, som ovenfor nævnt foregår fra ledning uden måler, kan forbruget forlanges betalt af ejendommens ejer udover det almindelige vandbidrag.
Forbruget vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter indhentet oplysning fra ejeren.

Tilbage til top ↑

13 – Brug af vand fra brandhaner.

Bortset fra indsats ved brand og andre nødstilfælde må ingen uden forud indhentet tilladelse fra vandforsyningen bruge vand fra brandhaner.

Tilbage til top ↑

14 – Eftersyn af vandinstallationer, oplysningspligt samt adgang til stophaner.

14.1 For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationerne holdes i god og forskriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse eller udskiftning af vandmåler, skal vandforsyningens personale – mod forevisning af legitimation – have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.

Adgang til virksomheder (herunder landbrug) med særlige adgangsforhold skal ske under overholdelse af de påkrævede krav og bestemmelser.
Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

14.2 Enhver ejer eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal på forlangende give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

14.3 Vandforsyningen har adgang til at foretage reparation, udskiftning samt § 16 afbrydelse af stophaner/målerbrønde, placeret i henhold til § 5.2. på privat grund, uden yderligere retskendelse eller tinglysning.
Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.
Retablering foretages af vandforsyningen. Evt. uoverensstemmelser af retableringen afgøres af to opmænd, der hver især repræsenterer parterne. Deres kendelse er endelig.

Tilbage til top ↑

15 – Driftsbidrag

15.1 For alt vandforbrug fra vandforsyningens ledningsnet, bortset fra vand til brandslukningsformål under indsats og de 2 årlige afprøvninger af brandhanerne, betales driftsbidrag, der omfatter et bidrag på m³ vand og evt. et fast årligt bidrag.

15.2 For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter stk. 1. Vandforsyningen kan dog bestemme, at der ikke betales fast afgift, og at afgiften på m³ aftaget vand, betales efter et forbrug der anslås af vandforsyningen.

15.3 For sprinkleranlæg og overrislingsanlæg til brandslukningsformål, brandhaner på privat grund og lignende, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der fastsættes af vandforsyningen alene som et fast årligt bidrag.

15.4 Afgifter, skatter, moms og lignende beregnes og tillægges forannævnte driftsbidrag i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

Tilbage til top ↑

16 – Betaling af anlægs- og driftsbidrag m.v.

16.1 Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som vandforsyningen eller kommunalbestyrelsen har foretaget eller ladet foretage efter pkt. 5.4, 5.5, 6.5, 6.6, 6.7, 7.6 eller 8.9 påhviler den, der har tinglyst adkomst til vedkommende ejendom eller af vedkommendes dødsbo eller konkursbo.
Afgifter, der vedrører ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder eller i andelsboliger jf. 1.6.4, opkræves hos ejerlejlighedsforeningen eller andelsboligforeningen.

16.2 Betales driftsbidrag ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter, beregnet i henhold til lov nr. 743 af 04/09/2002 om renter ved forsinket betaling m.v. og / eller gebyr jf. takstbladet, er betalt.
Vandforsyningen kan forlange, at der for genåbning betales et gebyr, som er fastsat i takstbladet.
Vandværket har pligt til at åbne for vandet ved ejerskifte, med mindre den nye ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.

16.3 Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte frist, kan vandforsyningen nægte at etablere tilslutningen. Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen, hvis lukningen sker inden for 6 måneder efter seneste påkrav. Punkt 16.2 2. og 3. pkt. finder i så fald tilsvarende anvendelse.
Er der ikke foretaget aflukning, og ejendommen overdrages til ny ejer, kan aflukning ikke ske, med mindre den nye ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale.

16.4 Betales forskudsvis afholdte omkostninger jf. 16.1 ikke inden for den fastsatte frist gælder tilsvarende regler, som nævnt i 16.2 og 3.

Tilbage til top ↑

17 – Straffebestemmelser

I7.1 Den, der overtræder vandforsyningslovens § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk. 1., ved vandspild, § 52, ved ikke at efterkomme påbud om indskrænkning i vandforbruget eller § 64 ved at modvirke den adgang, som vandforsyningens personale har til en ejendom, jfr. regulativets afsnit 6.2, 7.1, 7.5, 11.4, 12. og 14.1 straffes efter vandforsyningslovens § 84 med bøde.

17.2 Den, der uden autorisation udfører arbejde ved installationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i gældende autorisationslov, straffes med bøde jf. vandforsyningslovens §84.
På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter loven er berettiget til det.

17.3 Bod for vandspild ifølge regulativ og vedtægter fremgår af takstblad og kan pålignes og opkræves af vandværkets bestyrelse.

Tilbage til top ↑

18 – Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2011, og samtidig ophæves de tidligere regulativer for Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk og Sdr. Stenderup Vandværk.

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.
Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.

Regulativet er vedtaget af Bjert-Stenderup Vandværk’s bestyrelse den 23/9-2010, og af Kommunalbestyrelsen i Kolding den …………………

Tilbage til top ↑